سانیار

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1388/11

عنوان اثر: شیفت شب

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: متن و تصویرسازی توسط کودک انجام شده است. 

دبستان پسرانه بادبادک