سام صدر

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/06/16

شهر: تورنتو

عنوان اثر: محیط زیست

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار:

عنوان اثر: دوناتلا

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار:

عنوان اثر: داوینچی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار:

عنوان اثر: ژرژ سورا

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار:

عنوان اثر: طبیعت بی جان

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار:

عنوان اثر: رنسانس

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: