سامین

تاریخ تولد: 1392/8

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر:1396/11

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بدن

توضیحات: ال نود

تاریخ انجام اثر:1396/11

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بدن

توضیحات: ال نود

نام اثر :درخت

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : طبیعت

نام اثر :درخت وعنکبوت

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : طبیعت