سامین

تاریخ تولد: 1392/01

جنسیت: پسر

نام اثر: اسب و پرنده

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پوشاک زنان و مردان عربی

نام اثر: اسب و پرنده

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: بدن

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اسباب بازی و رنگ انگشتی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: اعضای بدن – صورت

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: پوشاک

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : خرس سیاه بلوچ

تاریخ انجام اثر: 1396/06

 پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: مار

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: فیل بزرگ و کوچک

تاریخ انجام اثر: 1396/05

پروژه: تغییرات و تضادها

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ساختمان

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: درخت پررنگ

تاریخ انجام اثر: 1396/1

پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: درخت پررنگ

تاریخ انجام اثر: 1396/1

پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: برج آزادی

تاریخ انجام اثر: 1395/7

پروژه: شهر من تهران

شاخه هنری: حجم سازی