سارینا طاهرخوانی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/08/14

عنوان اثر: مزرعه

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

قزوین

عنوان اثر: گلدان گل

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

قزوین

عنوان اثر: عید نوروز

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

قزوین