سارینا

جنسیت: دختر 

تاریخ تولد: 1392/10

عنوان اثر: تولد خورشید

تاریخ انام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نیکو پندار