سارینا

تاریخ تولد: 1391/11/17

جنسیت: دختر

نام اثر: اتاق من 

تاریخ انجام اثر: 1397/09/12

شاخه هنری: نقاشی