سارینا

تاریخ تولد:1391/6

جنسیت : دختر

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر :آدم و خانم و بچه

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر :ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: احساسات

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شادی

نام اثر: من و تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران