سارا

تاریخ تولد:  92/01

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر:96/11

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: بدن