سارا

تاریخ تولد: 1383/11

جنسیت: دختر

نام اثر: سیمرغ

تاریخ انجام اثر:96/01

شاخه هنری:نقاشی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: ماسک محله من – بازیافت

تاریخ انجام اثر:95/01

شاخه هنری: نقاشی