ساحل

تاریخ تولد: 1390/10

جنسیت: دختر

عنوان اثر: من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

عنوان اثر: خانواده من

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: روز جهانی صلح

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی