سابینا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/12

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی