زهرا

تاریخ تولد: 1384

جنسیت: دختر

 

عنوان اثر: خانواده 

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

مربی: مرجان شمشیرساز

عنوان اثر: جنگ غزه

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: قصه

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: قصه حضرت ابراهیم

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: نقاشی تخیلی

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی