زهرا 

تاریخ تولد: 1382

جنسیت: دختر

عنوان اثر: قصه حضرت صالح

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

مربی: مرجان شمشیرساز

عنوان اثر: مسابقه اسب سواری

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: جنگل

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی