روهام

تاریخ تولد: 1390/1

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: تصویرسازی با الهام از اثر مارک شاگال

مربی: سمیه دادرس

تاریخ انجام اثر: 1396

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: تصویرسازی با الهام از اثر مارک شاگال