روهام

تاریخ تولد: 1390/1

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: تصویرسازی با الهام از اثر مارک شاگال 

مربی: سمیه دادرس 

تاریخ انجام اثر: 1396

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: تصویرسازی با الهام از اثر مارک شاگال