رونیکا 

تاریخ تولد: 1387/3

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/8/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: نقاشی با الهام از داستان آفتاب، باران و قصه کاشی ها با تصویرسازی نجوا عرفانی

مربی: سمیه دادرس 

تاریخ انجام اثر: تاریخ انجام اثر نامشخص است. تا قبل از پایان سال 1397 انجام شده است. در سن 9 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این اثر با الهام از اثر مارک شاگال کشیده شده. 

تاریخ انجام اثر: تاریخ انجام اثر نامشخص است. تا قبل از پایان سال 1397 انجام شده است.

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: تاریخ انجام اثر نامشخص است. تا قبل از پایان سال 1397 انجام شده است.

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: تاریخ انجام اثر نامشخص است. تا قبل از پایان سال 1397 انجام شده است.

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی