رونیا خلج خمسه فرد

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/07/14

شهر: کرج

عنوان اثر: روباه رنگی

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: گواش

عنوان اثر: اسب زیبا

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: اکروکیک روی بوم

عنوان اثر: آزادی

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی و پاستل

عنوان اثر: رویش

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی 

عنوان اثر: بهار

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: گواش

عنوان اثر: زن نشسته

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: اکرولیک روی بوم

عنوان اثر: رویای من

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی و پاستل

عنوان اثر: پرندگان

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: کلاژ سمگ و چوب

عنوان اثر: صورتک

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ

عنوان اثر: همدلی در کرونا

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: اکرولیک

عنوان اثر: دنیای زیبای من

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک یا ابزار: اکرولیک و پاستل گچی

عنوان اثر: گربه عمو کامبیز

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک یا ابزار: مدادرنگی

عنوان اثر: شازده

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک یا ابزار: مدادرنگی

عنوان اثر: اسب من

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک یا ابزار: مدادرنگی

عنوان اثر: خرس

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک یا ابزار: مدادرنگی