روشا

تاریخ تولد: 1390/11

جنسیت : دختر

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام اثر: طاووس

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

پروژه: دوست

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : تصویرسازی داستان نخودی. نویسنده: ناصر یوسفی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

روایت کودک : مامان نخودی آش میپخت که نخودی از آش پرید بیرون. بعد ننه گفت: تو کی هستی؟از کجا اومدی؟ نخودی گفت: مگه نگفتی حتی یه بچه قد نخودم داشتم دوستش داشتم؟ حالا من بچه توام. به من آش بده بخورم. ننه آهی کشید و گفت اگه بزرگ بودی، میرفتی مغازه بابات و آش میبردی براش

نام اثر : طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:حجم سازی

نام اثر :  پروانه

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1395/10

پروژه : بازیافت

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : بازیافت

تاریخ انجام اثر: 1395/10

پروژه :بازیافت

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر : دختر

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر : پری دریایی

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: نقاشی

 

 

نام اثر : موش

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

 

تاریخ انجام اثر: 1395/6

پروژه:آب

شاخه هنری: نقاشی