روشا علی نظر خان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/11/05

شهر: تهران

عنوان اثر: کبوتر تاربخش

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: