روشا

تاریخ تولد:1391/11

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر:1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آزاد

تاریخ انجام اثر:1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

تاریخ انجام اثر:1396/05

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: محیط زیست – آبزیان

 

تاریخ انجام اثر:1396/05

شاخه هنری:نقاشی

 پروژه: جذب

توضیح: با الهام از دريم كَچِرهای سرخپوستی

 

تاریخ انجام اثر:1396/05

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: محیط زیست – آبزیان

 

نام اثر :دوستم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری: نقاشی

 

نام اثر :دوست من

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : دوستی

 

نام اثر : مامانم

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری:حجم سازی

نام اثر: آدم و خانه

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری: نقاشی