روشان 

تاریخ تولد: 1393/10

جنسیت: دختر 

تاریخ انجام اثر: 1397/10

پروژه: خوراکی ها

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

نام اثر: ماهی

تاریخ انجام اثر: 1397/8

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: هشت پا و من 

تاریخ انجام اثر: 1397/8

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: مامان

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: من و مامانم

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: نقاشی