رودین

تاریخ تولد: 1392/01

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پوشاک زنان شمالی

نام اثر: هشت پا

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: اعضای بدن – صورت

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: راه

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پوشاک زنان شمالی