رها

تاریخ تولد:1391/1

جنسیت :دختر 

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: بند

نام اثر :کارت پستال نوروز

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : نوروز

نام اثر :حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : نوروز

نام اثر :برج میلاد و دوست داشتنی های من

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران