رها

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: کرج