رها

جنسیت: دختر

پروژه: تهران از نگاه بچه ها

نام اثر: شهر رویایی

تاریخ انجام اثر: 12 سالگی

شاخه هنری: نقاشی