رها

تاریخ تولد:1391/2

جنسیت : دختر

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم در طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: طبیعت

نام اثر : خودم در آینه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: طراحی از فیگور

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: احساسات

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شادی

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران