رهام

تاریخ تولد: 1393/08

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/10

پروژه: خوراکی ها

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: هاپو (سگ)

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ماشین

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: دورریزها

شاخه هنری: حجم سازی