رهام

تاریخ تولد: 1390/11

جنسیت : پسر

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر : خودم در طبیع

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر : ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : خودم در آینه

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پرنده

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پرنده

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران