رهام

تاریخ تولد:1392/5

جنسیت :پسر

نام اثر :ماهی ها

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: دو آدم در سرزمین انارها

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :حیوانی در جنگل

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :خرچنگ

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی