رستا

تاریخ تولد: 1392/11

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/03

 پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی

1396/12 : تاریخ انجام اثر:

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: رستا و عمونوروز

تاریخ انجام اثر: 1396/12

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: رستا و عمونوروز

تاریخ انجام اثر: 1396/11

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

 پروژه: جاده های امن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

 پروژه: جاده های امن

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حیوانات جنگل

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی