رخشانه احمدی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1385

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی