رایین

تاریخ تولد: 1390/8

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی

اریخ انجام اثر: 1394/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حیوانات در حال انقراض

نام اثر: سمندر