رایا

تاریخ تولد: 1392/04

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پوشاک زنان شمال

نام اثر: آدم، درخت، پرنده ها

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: درخت و جوجه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: درخت برفی

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر :من و مامانم و بابام

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر : خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

نام اثر : حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز