رایان

تاریخ تولد:1390/10

جنسیت : پسر

نام اثر :خودم و دایی

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: بند

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :کارت پستال

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :نوروز

نام اثر :نوروز از نگاه من

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :نوروز

نام اثر :برج میلاد

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : تهران