راستین

تاریخ تولد:1390/2

جنسیت : پسر

نام اثر : اسب

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه: فرش

نام اثر : نقوش حیوانی در فرش

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: فرش

نام اثر: صور فلکی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: فرش

نام اثر : مسیر گنج

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: بابام داره میره سرکار

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر: بابام

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: طراحی از چهره دوست خود

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خروس زری پیرهن پری

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: نوروز

نام اثر: آدم ورزشکار

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: آدم ورزشکار

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : حمل و نقل

نام اثر: ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل