رازق

تاریخ تولد: 1383/01

جنسیت: پسر

نام اثر: آتش نشانی

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری:حجم سازی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: طراحی چهره

تاریخ انجام اثر:96/02

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ماسک سیمرغ

تاریخ انجام اثر:96/01

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: نمایش داده شده در گالری سعدآباد در مراسم روز حکیم ابوالقاسم فرودسی – دریافت تقدیرنامه از بنیاد فردوسی – اردیبهشت 1396