رادین

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/12

عنوان اثر: پلنگ صورتی

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: حجم سازی

مربی: نوشین خشنودی