رادین

تاریخ تولد: 1392/06

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: اژدها

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: بدن

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بزرگ شدم ماشین مسابقه خریدم

نام اثر: آدم و درخت

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: آدم و درخت

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: نقاشی