رادین

تاریخ تولد:1390/12

جنسیت :پسر

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :ماشین

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :نوروز از نگاه من

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : نوروز