رادین

تاریخ تولد:1391/11

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: جذب

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آزاد

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

نام اثر : بتمن

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه: حشره