رادین

تاریخ تولد: 1391/6

جنسیت : پسر

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

عنوان پروژه: محیط زیست

عنوان اثر: یوزپلنگ

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

عنوان پروژه: دوست

عنوان اثر: سمیر

شاخه هنری:نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: فضاسازی جشن مهر

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر :  اسب

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : بازیافت

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : دایناسور

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر :طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر :تصویرسازی از کتاب نخودی. نویسنده: ناصر یوسفی 

روایت کودک:  پادشاه نشست روی نخودی. زنبور از دل نخودی اومد بیرون. پادشاه رو نیش زد و بعدش پادشاه بالا و پایین پرید