رادین مدنی راد

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/06/16

شهر: تهران

عنوان اثر:طبیعت بی جان 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: