رادین افجعه ای

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/11/11

شهر: تهران

عنوان اثر: انار یلدایی

تاریخ انجام اثر: 1402

شاخه هنری: تجسمی

تکنیک یا ابزار: ویترای