رادمان

تاریخ تولد: 1392/06

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

 پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/03

 پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر :شانه

تاریخ انجام اثر:1396/06

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :خروس

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :پرنده

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی