دنیا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/05

عنوان اثر: کفش دوزک

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حجم سازی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادن

نام اثر: باران

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: پاییز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی