دلسا

تاریخ تولد: 1393/05/20

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 97/04

عنوان اثر: وقتی من شادم

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی