دلارام

تاریخ تولد:1391/12

جنسیت : دختر

نام اثر :خودم در آینه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :مامان که دوستش دارم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : طبیعت

نام اثر :من و مامان و بابا و نیکادل و انارهایمون

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :وقتی دست هایم رنگیه

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :دختری که در حوض به ماهی غذا میدهد

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :میوه های رنگی

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری:نقاشی