دانیال

تاریخ تولد: 1389/10

جنسیت: پسر

نام اثر: فوک خزری

تاریخ انجام اثر: 1394/10

پروژه: حیوانات در حال انقراض

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1394/08

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی