دانیار

تاریخ تولد: 1393/05

جنسیت: پسر

نام اثر: اتاق دوست داشتنی من 

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

نام اثر: وقتی من شادم

تاریخ انجام اثر: 1397/04

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشیa

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: سلامت

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بدن من

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: آب انار ریخته رو سر دانیار

نام اثر: پامبولی

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: ساخت ماسک

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ماشین 

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: سلام پاییز

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: خودم 

تاریخ انجام اثر:  1396/06

 پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: پروانه 

تاریخ انجام اثر: 1396/06

 پروژه: عروسک سازی

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: دانیار داره آب بازی می کنه خوشحاله

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: دانیار داره آب بازی می کنه خوشحاله

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: دانیار وقتی خوشحاله 

تاریخ انجام اثر: 1396/06

 پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی